Canh một trăng lạnh sáng,
Trong trướng ca múa tàn.
Tráng sĩ gan nhờ rượu,
Một ngựa chém Lâu Lan.
Canh hai gõ xập xoã,
Tiếng đập áo vấn vương.
Theo gió nam thổi tới,
Tạo nên âm đoạn trường.
Canh ba trăng chưa xuống,
Tha thiết khúc kèn Hồ.
Thiên Sơn không cây mọc,
Chỉ nghe bài “Mai hoa”.
Canh tư trăng tối hơn,
Đếm người cũ theo quân.
Năm năm toàn xương trắng,
Ai vào được Ngọc Môn.
Canh năm nghe quạ kêu,
Giống gà Nhữ Nam gáy.
Phòng khuê hai hàng lệ,
Nhớ Liêu Tây nhỏ đầy.

tửu tận tình do tại