其五

官職無才思已闌,
暫煩賓從駐征鞍。
朝驅旌旆行時令,
夜到樽罍伴客歡。
官舍已空秋草綠,
花枝欲動春風寒。
何當歸去重攜手,
卻伴漁郎把釣竿。

 

Kỳ 5

Quan chức vô tài tứ dĩ lan,
Tạm phiền tân tòng trú chinh an.
Triêu khu tinh bái hành thời lệnh,
Dạ đáo tôn lôi bạn khách hoan.
Quan xá dĩ không thu thảo lục,
Hoa chi dục động xuân phong hàn.
Hà đương quy khứ trùng huề thủ,
Khước bạn ngư lang bả điếu can.

 

Dịch nghĩa

Quan chức không tài cán gì, nghĩ mà thấy mệt mỏi đường sĩ hoạn,
Tạm gác u phiền chủ khách dừng trên yên ngựa để chia tay.
Sớm ra đi giữa đám cờ bay, mong để thi hành thời lệnh,
Tối đến cùng bạn hữu lại vui vẻ say sưa.
Quan xá đã hoang tàn vắng vẻ, lại thêm cỏ mọc xanh um,
Nhánh hoa lay động trong gió xuân mà lạnh lẽo.
Sao không lại nắm tay nhau cùng lui ẩn,
Làm bạn với làng chài vui vẻ với sông nước.


Các câu được trích từ:
- Câu 1. Đàm Dụng Chi, Ký hữu nhân (câu 2)
- Câu 2. Quyền Đức Dư, Tống Trương Cái Lão trung thừa trì tiết sách điếu Hồi Hột (câu 8)
- Câu 3. Lưu Vũ Tích, Tảo xuân đối vãn phụng ký Phong Châu Nguyên lang trung (câu 3)
- Câu 4. Trương Tân, Tiền Đường dạ yến lưu biệt quân thú (câu 2)
- Câu 5. Lưu Trường Khanh, Đăng Dư Vu cổ thành (câu 3)
- Câu 6. Vương Duy, Trước tiểu dữ Bùi Địch (câu 6)
- Câu 7. Đàm Dụng Chi, Thu dạ đồng hữu nhân thoại cựu (câu 7)
- Câu 8. Hứa Hồn, Bá Thượng phùng Nguyên Cửu xử sĩ đồng quy (câu 8)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Quan chức vô tài nghĩ chẳng đừng,
Tạm phiền trên ngựa ta dừng chia tay.
Sớm đi giữa đám cờ bay,
Thi hành chính lệnh giúp đầy muôn dân.
Tối đến họp bạn xa gần,
Chén vàng rượu rót mấy lần cùng vui.
Nhà hoang thêm bị cỏ vùi,
Nhánh hoa lay động gió vui rỡn cành.
Sao chẳng quy ẩn cho nhanh,
Cùng chàng ngư phủ sóng xanh vui vầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Quan chức không tài nghĩ đã nhàm,
Tạm phiền khách cứ liệu trên yên.
Sáng đi cờ quạt rao chính lệnh,
Tối về đầy chén với bạn hiền.
Nhà quan đã vắng thêm cỏ biếc,
Cành hoa như động dưới gió hàn.
Sao bằng nắm tay cùng lui ẩn,
Làm bạn dân trài vui thả cần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời