Mạ xuống kín đồng chiều chuyển gió
Kìa đàn én liệng mặt sông Châu
Cỏ mềm mưa mịn đôi bờ cát
Em đến tìm anh áo... đội đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]