Phật ngự Tòa Sen... khối xót thương
Vỡ ra thành lệ, ngấn còn hương
Lung linh giọt ngọc từng giây phút
Tẩy sạch ngai vàng bóng Quỷ-Vương.


(20-10-63)