Trập trùng núi đẹp lắm mưa mây
Một thuở chiến chinh vẫn nhớ thầy
Đuổi hết quân thù sông núi sáng
Đi thăm Bắc quốc đáp ơn thầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)