84.88
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2008 04:48

迷悟不異

迷去生空色,
悟來無色空。
色空迷悟者,
一理古今同。

妄起三途起,
真通五眼通。
涅槃心寂寞,
生死海重重。

不生還不滅,
無始亦無終。
但能忘二見,
法界盡包融。

 

Mê ngộ bất dị

Mê khứ sinh không sắc,
Ngộ lai vô sắc không.
Sắc không mê ngộ giả,
Nhất lý cổ kim đồng.

Vọng khởi tam đồ khởi,
Chân thông ngũ nhãn thông.
Niết-bàn tâm tịch mịch,
Sinh tử hải trùng trùng.

Bất sinh hoàn bất diệt,
Vô thuỷ diệc vô chung.
Đãn năng vong nhị kiến,
Pháp giới tận bao dung.

 

Dịch nghĩa

Lúc mê sinh ra “không” và “sắc”,
Khi ngộ không còn “sắc”, không, mê, ngộ.
“Sắc”, “không”, với “mê”, “ngộ”,
Xưa nay vẫn chung nhau ở một lẽ.

Mê vọng nổi dậy thì ba đường nổi dậy,
Cứ chân thông suốt thì năm mắt đều thông suốt.
Tâm niết-bàn lặng lẽ,
Biển sống chết trùng trùng.

Không sinh mà không diệt,
Không trước cũng không sau.
Nếu quên được cả ngã kiến và pháp kiến,
Thì bao hàm được cả pháp giới.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Mê lầm, sinh “không”, “sắc”,
Giác ngộ, hết “sắc”, “không”.
“Sắc”, “không”, với “mê”, “ngộ”,
Xưa nay một lẽ đồng.

“Tà” dấy, ba đường dấy,
“Chân” thông, năm mắt thông.
Tâm niết-bàn tịch mịch,
Biển sinh tử trùng trùng.

Không sinh, mà không diệt,
Vô thuỷ, lại vô chung.
Vì bằng quên “nhị kiến”,
Pháp giới thảy bao dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Còn mê hỏi không sắc
Hiểu thấu sắc tức không
Sắc không như mê ngộ
Xưa nay lý tương đồng

Sai nổi ba độc nổi
Hiểu chân năm mắt thông
Niết bàn tâm lặng lẽ
Sống chết biển trùng trùng

Không sinh và không diệt
Không cuối cũng không đầu
Bỏ Ngã kiến Pháp kiến
Pháp giới tận dài lâu

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Khi mê sinh không sắc
Lúc ngộ hết sắc không
Sắc không cùng mê ngộ
Xưa nay một lẽ đồng

Vọng nổi ba đường nổi
Chân thông các giác thông
Niết-bàn tâm lặng lặng
Sống chết biển trùng trùng

Chẳng sinh thời chẳng diệt
Đầu không cuối cũng không
Chỉ hay quên đối đãi
Pháp Giới mặc thong dong.


Nhất Nguyên
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mê muội sinh “không” “sắc”,
Ngộ rồi hết “sắc”, không,
“Sắc”, “không”, với “mê”, “ngộ”,
Cổ kim một lẽ đồng.

Vọng nổi ba đường nổi,
Chân thông năm mắt thông.
Tâm niết-bàn tịch mịch,
Biển sống chết mênh mông.

Không sinh mà không diệt,
Không trước cũng không sau.
Bỏ ngã kiến, pháp kiến,
Gồm được pháp giới lâu.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Mê đi sanh không sắc
Ngộ lại chẳng sắc không.
Sắc không mê ngộ ấy
Một lý xưa nay đồng.
Vọng dấy tam đồ dấy
Chân thông ngũ nhãn thông.
Niết-bàn tâm vắng lặng
Sanh tử biển trùng trùng.
Chẳng sanh lại chẳng diệt
Không thuỷ cũng không chung.
Chỉ hay quên nhị kiến
Pháp giới thảy bao dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời