14.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 03/03/2021 06:29 bởi tôn tiền tử
Triệu Loan Loan 趙鸞鸞 tự Văn Uyên 文鵷, người Đông Bình 東平, Sơn Đông, sống khoảng niên hiệu Chí Chính (1341-1370) đời Nguyên Thuận Đế. Nàng lúc đầu lấy chồng họ Mâu 繆, chồng ác bỏ vợ, sau lấy Liễu Dĩnh 柳穎, trong niên hiệu Chí Chính loạn lạc bị giặc bắt, nhưng trốn về được, ở ẩn tại núi Tồ Lai 徂徠. Liễu Dĩnh gặp giặc bị hại, Loan Loan tức giận mắng giặc bị chúng giết chết.