Bỏ người tài nhận thâu hung ác,
Chuyển đông tây chết chẳng ở an.
Nghiện tham dâm giết người làm thích,
Cướp đốt nhà thành mảnh đất hoang.
Đào mộ phần huỷ nhà dân chúng,
Bắt làm tù yếu đuối khuê môn.
Bỏ đời nầy xá thân nghĩa lớn,
Ai nói rằng nữ chẳng bằng nam.

tửu tận tình do tại