Tôi sinh ra nào có tội gì,
Tôi vào đời nhà Nguyên suy vi,
Vợ với chồng chừ bỗng chia ly,
Cha cùng mẹ chừ sống chết có biết chi!
Khói lửa bốn bề chừ đầy huyên náo,
Đao tên thành rừng chừ nhiều cờ xí,
Nhân dân lầm than chừ thành quách đổ,
Lễ nghĩa diệt vong chừ luật pháp huỷ.
Thân lưu lạc chừ một góc trời,
Ruột muốn đứt chừ lòng sầu bi!
Núi có phẳng chừ sông có lấp,
Thiếp khổ hận chừ không nguôi thì.

tửu tận tình do tại