Ong kiến tụ hổ lang gầm thét,
Độc ác thay quân giặc cướp đường.
Người trốn chạy vào nơi bụi cát,
Cỏ bồng hao lòi trắng cả xương.
Xót thân mình loạn ly nhà mất,
Vì nghĩa cao tính mệnh coi thường.
Đời nầy bỏ đừng phiền cha mẹ,
Ngưỡng nhìn trời ngó đất tự thương.

tửu tận tình do tại