Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/05/2014 12:04 bởi tôn tiền tử
Trần Tiêu 陳標 đỗ tiến sĩ năm Trường Khánh thứ 2 (822), làm quan tới chức thị ngự sử, thơ còn 12 bài.