Quỳ xứ Thục ra sao ngắm nghía
Cả trăm loài hồng tía đủ màu
Mẫu đơn so sánh thì sao
Bị người coi nhẹ vì lau nhau nhiều

tửu tận tình do tại