自述其三

縱橫不墮有無機,
萬法紛紛總不知。
喫飯打眠隨處用,
更無他事可應為。

 

Tự thuật kỳ 3

Tung hoành bất đoạ hữu vô ky (cơ),
Vạn pháp phân phân tổng bất tri.
Khiết phạn đả miên tuỳ xứ dụng,
Cánh vô tha sự khả ưng vi.

 

Dịch nghĩa

Tung hoành mà không để rơi cơ hữu vô,
Vạn pháp rối bời đều không biết.
Ăn cơm, đi ngủ đều tuỳ ý,
Ngoài ra, không có việc gì khác đáng làm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Tung hoành không để rớt cơ màu,
Muôn pháp bời bời, thảy biết đâu.
Ngủ đẫy, chén no, tuỳ ý thích,
Ngoài ra còn có việc gì đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tung hoành chẳng rơi Hữu Vô ky (cơ)
Vạn pháp rối bời chẳng biết chi
Ăn cơm ngủ nghỉ đều tuỳ ý
Ngoài ra đời chẳng đáng làm gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hữu vô đâu luỵ mặc tung hoành
Muôn pháp bời bời, thảy khó phân
Ngủ đẫy, ăn no tuỳ ý thích
Bao nhiêu chuyện khác có chi cần

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hữu vô chẳng kể mặc tung hoành,
Vạn pháp rối bời chẳng ngọn ngành.
Ngủ kỹ ăn cơm đều hữu ý,
Ngoài ra chẳng có việc thi hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hữu vô chẳng kể tung hoành,
Rối bời vạn pháp ngọn ngành chẳng phân.
Ăn no ngủ kỹ có phần,
Ngoài ra chẳng có việc cần làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời