生死

生如著衫,
死如脫褲。
自古及今,
更無異路。
八字打開分付了,
更無餘事可呈君。

 

Sinh tử

Sinh như trước sam,
Tử như thoát khố.
Tự cổ cập kim,
Cánh vô dị lộ.
Bát tự đả khai phân phó liễu,
Cánh vô dư sự khả trình quân.

 

Dịch nghĩa

Sống như mặc áo vào,
Chết như trút bỏ quần ra.
Từ xưa tới nay,
Không có con đường nào khác.
Khi thông tám chữ dặn dò xong rồi,
Không còn việc gì phải trình với ông nữa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Sống như mặc áo,
Chết tựa trút ra.
Xưa nay chẳng qua,
Một con đường ấy.
Tỏ bày tám chữ, dặn dò xong,
Chẳng còn việc khác để trình ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống như mặc vào
Chết như trút bỏ
Từ xưa đến nay
Một con đường đó
Tám chữ dặn xong
Còn gì nói nữa

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống như áo mặc vào,
Chết như quần trút bỏ.
Từ xưa nay đã rõ,
Chỉ có con đường đó.
Xong tám chữ dặn dò,
Không có việc gì nữa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống như mặc áo vào thân,
Chết như trút bỏ áo quần ra thôi.
Từ xưa nay đã rõ rồi,
Chỉ con đường đó bao người trải qua.
Dặn dò tám chữ thốt ra,
Không còn gì nữa việc nhà trình ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Hữu Huệ

Sanh như mặc áo
Tử như cỡi quần
Xưa nay độc đạo
Không hề chuyển luân
Đã thông tám chữ
Đâu còn gì phân.

Quachhuuhue
Chưa có đánh giá nào
Trả lời