Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào,
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào?
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến,
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.