Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo;
Nhân tình trắng thế lại bôi vôi.


Tục lệ đốt pháo, rắc vôi bột trước nhà thành hình cánh cung, nỏ, giáo... để trừ ma quỉ. Ở đây còn có ý: đã nghèo xác xơ rồi còn đốt pháo cho xác thêm, lòng người đã bạc lại còn bôi vôi cho bạc thêm.

Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931