Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo;
Nhân tình trắng thế lại bôi vôi.


Tục lệ đốt pháo, rắc vôi bột trước nhà thành hình cánh cung, nỏ, giáo... để trừ ma quỉ. Ở đây còn có ý: đã nghèo xác xơ rồi còn đốt pháo cho xác thêm, lòng người đã bạc lại còn bôi vôi cho bạc thêm.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]