Trăng tà lạnh trắng sương khuya
Ra đi tim để lại đêm chia hồn
Rượu châm uống mãi, sầu chôn
Tiếng thơ ngâm với lệ còn rớt rơi
Sáo đưa ly khúc hận đời
Hạc ra đi oán chưa vơi dao cầm
Đêm mai xứ lạ nhớ mong
Trường bào nửa mảnh phập phồng gió thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.