Chim trời thánh thót liễu xanh,
Thềm hoa mây lướt vẽ tranh nền trời.
Khách vào quên mất sự đời,
Non sông đứng ngắm chân trời thẳm xanh.