Trăng đẹp ai dìm xuống đáy sông
Một vầng đủ sức để say không?
Ánh vàng chuếnh choáng đâu người ngọc
Làn biếc riu riu đấy rượu nồng
Để lại thanh gươm ôm ánh sáng
Mang theo chén rượu tắm dòng trong
Cá kình ai cưỡi đêm hôm ấy
Vút thẳng trời xanh có phải ông.