Nước mất nhà tan vận khốn cùng
Nằm gai nếm mật chẳng nao nung
Bôn ba hải ngoại mong cầu viện
Gom góp tàn binh quyết phục hưng
Cảnh Thịnh bất tài nên chuốc nhục
Nguyễn Vương bền chí xứng anh hùng
Việt Nam từ đó liền sông núi
Khai nghiệp truyền đời đỉnh đỉnh chung.

21-10-2015