Vung gươm Đại Nghĩa diệt hung tàn
Bởi ghét giặc Minh lũ sói lang
Trước tiến vào Nam thâu đất Nghệ
Sau tràn ra Bắc hãm Đông Quan
Liễu Thăng đại bại tiêu hồn phách
Phương Chính sa cơ quỵ gối hàng
Mở rộng lòng nhân tha tướng giặc
Danh hùng sử sách mãi còn vang.

2015