Vùng đất Hoa Lư dậy tiếng vang
Ghi vào sách sử những trang vàng
Cờ Lau tập trận thời niên thiếu
Nghiệp Bá tranh hùng tuổi tráng lang
Nhất thống sứ quân chung Việt quốc
Đại Cồ văn hiến hữu Nam bang
Tiếc thay tửu sắc không qua ải
Vương Đế muôn đời phải dở dang!

2015