Quốc Tổ trời Nam vốn họ Hùng
Dựng nền mở móng cõi bờ chung
Anh tài tuấn kiệt nhiều vô kể
Dị sĩ kỳ nhân hiếm tận cùng
Bởi chuộng hoà bình yêu chính nghĩa
Nên phường giặc dữ khó bao dung
Tự cường dũng liệt truyền con cháu
Suốt bốn ngàn năm vẫn kính sùng

11-4-2016