Trần Đức Phổ còn có bút danh khác là Trần Bảo Kim Thư.

 

Thơ cổ điển