Cởi áo nông dân khoác chiến bào
Dựng cờ Minh Chủ kết tâm giao
Vào Nam mấy bận danh lừng lẫy
Ra Bắc bao lần trí lược thao
Khiếp vía Càn Long xuân KỶ Dậu
Kinh hồn Trịnh-Nguyễn tháng ngày nao
Chiến chinh trăm trận không lần bại
Thiên hạ anh hùng sánh được bao?

2015