Mỗi độ thu về lại nở bông
Vàng xanh đỏ trắng lẫn cam hồng
Ngàn xưa quý tộc thường hay ngắm
Vạn thuở uy quyền vẫn thích trông
Bệ chúa đài vua từng chạm trổ
Nhà cao cửa lớn cũng đan lồng
Lừng danh bốn cõi người đều biết
Chẳng phải hoa tàn chốn chợ đông


13-8-2017