Ngóng hoa xưa, bên cầu nước chảy,
Lối cửa thâm u,
Ngọc tiêu âm dứt.
Hạc khuất đài không,
Bội hoàn nơi nao lồng bóng nguyệt.
Chuyện mười năm trước,
Sầu nghìn mảnh, tâm tình đứt tuyệt.
Phấn gió hương sương giờ ai chủ?
Đã đều tiêu biến.

Sầu uất.
Bên song nơi hẹn ước,
Chung dải uyên ương duyên kết.
Năm qua sông vắng,
Lời xưa nói, nay đà quên hết.
Hận gió tây chẳng tiếc ve sầu,
Quét đi sạch, một rừng lá chết.
Cảm ơn liễu đa tình,
Vẫn còn xanh xanh một tiết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.