Sóng bạc tung mây
Tán xanh phủ đất
Một mảnh tình hoài u uất
Hoa dương lấm tấm ý xuân bày
Trước gió day
Hoa rơi nước mắt
Cây xa sầu biếc
Nào ai thưởng
Khí trời trong sạch
Ngẫm mình đây
Nỡ lòng cam phí bạc
Chừng kia cảnh sắc

Ngoài bóng xế
Thấp thoáng nhà thôn
Cửa cài ô bóng khuất
Thuyền ngư sao vắng bóng quay về?
Tưởng Đào Nguyên
Thông đường thế cuộc
Vin cầu gượm bước
Chuyện xưa cũ
Biến tan một giấc
Luống sụt sùi
Nghìn dặm sầu lan quyên dục


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.