Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Miện (20 bài)
- Hứa Hữu Nhâm (10 bài)
- Quán Vân Thạch (1 bài)
- Lý Hiếu Quang (4 bài)
- Âu Dương Huyền (4 bài)
Tạo ngày 18/08/2014 08:53 bởi hongha83
Trương Chứ 張翥 (1287-1368) tự Trọng Cử 仲舉, người Tấn Ninh (nay thuộc Lâm Phần, Sơn Tây). Ông là thi nhân và từ nhân đời Nguyên. Tác phẩm có Thuế Am thi tập 蛻庵詩集 (4 quyển), Thuế Am từ tập 蛻庵詞集 (1 quyển).