Nửa sát thôn trang nửa phố phường
Khói mây gang tấc bụi không vương
Trời tà gác núi, người vào cửa
Xe nhỏ ra thành, tớ dẫn đường
Trên bãi nhà chen, hoa rậm khóm
Ven sông lợn thả, cỏ xanh nương
Dân quê mấy dặm quen chào đón
Cố giữ vui say chén rượu thường


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)