Anh Giun yếu đuối
Hay sợ mặt trời
Trốn dưới đất rồi
Bé không thấy được!

Đào đất hì hục
Người đã bẩn chưa?
Gặp khi trời mưa
Vội bò ra tắm

Bé thương Giun lắm
Không dẫm lên Giun
Giun làm đất mùn
Cho cây xanh tốt


Sân nhà Ivan, sau mưa. 10/07

Nguồn: Thuỵ Anh, Mẹ hổ dịu dàng, NXB Trẻ, 2014