Trăng lặn mờ mờ chiếu nửa giường
Rầu rầu thiếp lẻ điểm trang ngừng
Trước đèn lại ngắm gương đồng cũ
Tiếc giắt thoa mười hai nhánh vàng.