Mười tám, chín thành trang hảo hán
Dũng lược cao lấn át Hàn Bành
Báo thù riêng không dùng đến kiếm
Giúp nước đâu cần phải quân binh
Mắt sáng ngời như gương soi bóng
Mưu thâm cao tranh thủ quyền hành
Mong cho vua được như Nghiêu Thuấn
Đem tài xoay thiên hạ thái bình
Việc gì phải dương cung chạy ngựa
Dùng trí mưu chiếm hữu nhân tâm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.