Lên lầu e chẳng được cao
Lên cao chàng đã đi rồi còn đâu
Mây bay chàng cũng theo ngay
Mây về nào thấy chàng quay trở về
Trên lầu người ngóng tái tê
Ngóng lui ngóng tới không hề gần nhau
Nếu làm bùn bánh xe châu
Vẫn còn rơi rớt không theo sau chàng
Núi tây chiều xuống hoang mang
Ngóng hoài ruột thiếp nát tan theo chiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.