30/06/2022 01:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành
少年行

Tác giả: Thiệu Yết - 邵謁

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 16:37

 

Nguyên tác

丈夫十八九,
膽氣欺韓彭。
報仇不用劍,
輔國不用兵。
以目為水鑒,
以心作權衡。
願君似堯舜,
能使天下平。
何必走馬誇弓矢,
然後致得人心爭。

Phiên âm

Trượng phu thập bát cửu,
Đảm khí khi Hàn Bành.
Báo cừu bất dụng kiếm,
Phụ quốc bất dụng binh.
Dĩ mục vi thuỷ giám,
Dĩ tâm tác quyền hành.
Nguyện quân tự Nghiêu Thuấn,
Năng sử thiên hạ bình.
Hà tất tẩu mã khoa cung thỉ,
Nhiên hậu trí đắc nhân tâm tranh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười tám, chín thành trang hảo hán
Dũng lược cao lấn át Hàn Bành
Báo thù riêng không dùng đến kiếm
Giúp nước đâu cần phải quân binh
Mắt sáng ngời như gương soi bóng
Mưu thâm cao tranh thủ quyền hành
Mong cho vua được như Nghiêu Thuấn
Đem tài xoay thiên hạ thái bình
Việc gì phải dương cung chạy ngựa
Dùng trí mưu chiếm hữu nhân tâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Yết » Thiếu niên hành