Vũ Hoàng coi nặng chiến chinh
Lính không sợ chết liều mình đánh nhau
Sáng tranh đua lập công đầu
Chiều thành ma quỷ chôn sâu suối vàng
Xương khô gió đến than van
Luỹ hoang chỉ có trăng vàng sáng soi
Ngàn năm tiếng nước chảy hoài
Nghẹn ngào qua chiến địa ngoài thành nam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.