Bắc núi Mang ngổn ngang phần mộ
Đối trông sang vạn cổ Lạc thành
Trong thành chuông trống ca thanh
Núi này tùng bách riêng mình đứng reo