Đào Bành Trạch với năm cây liễu
Phan Hà Dương khắp nẻo hoa đào
Không bằng Dương Sóc được nào
Cửa nhà san sát ra vào Bích Liên

tửu tận tình do tại