Tháng hai thiều quang đã nửa,
Tam Biên đi thú không về.
Tuổi hoa riêng em tiếc nhớ,
Cành dương bẻ tiễn năm xưa.
Nay tơ rụng bay đầy áo,
Tóc mây liễu phất đẩy đưa.
Không kham vì tin thư vắng,
Dương Quan lệ mấy cho vừa.

tửu tận tình do tại