Buổi chiều lên lầu sông ngắm,
Cố đô dằng dặc bao tình.
Núi Sở ngoài vùng ráng đỏ,
Sông Hán dưới bóng trăng im.
Công tử để lại quận ấp,
Phu nhân di tích cựu thành.
Mênh mông trong vùng sương khói,
Nơi nào là chốn Hàm kinh.

tửu tận tình do tại