Có một con chó nọ
Trưa thường vào chuồng bò
Nằm ngay trong máng cỏ
Đánh một giấc ra trò

Muốn ngủ thì cứ ngủ
Vấn đề là thế này:
Chó nằm trên đống cỏ
Dành cho bò hàng ngày

Bò đến ăn, nó sủa
Tự nó, nó không ăn
Con chó nằm trên cỏ
Không cho ai lại gần

Gần ba nghìn năm trước
Ê-dốp kể chuyện này
Thế mà nó vẫn đúng
Cho đến tận ngày nay

Cái mình không ăn được
Thì hãy nhường cho người
Đừng “chó nằm trên cỏ”
Một thành ngữ tuyệt vời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]