Đêm thu rét gió reo trong lá
Quấn tơ hàn lệ ố tàn trang
Người và nến thảy đều đau đớn
Cố dệt thơ trong gấm gửi chàng

tửu tận tình do tại