Chiều xuống đường hoang sương trắng dày
Ngựa kêu gắng thoát khỏi rừng cây
Quay đầu mất hút lối vừa đến
Mờ mịt khay vàng xuống núi sâu

tửu tận tình do tại