Mặt trời xâm xẩm,
Lặn xuống đằng tây.
Líu lo gà, sẻ,
Về tổ theo bầy.
Ánh trăng ngà chiếu,
Sao sáng xếp bày.
Sương trùm hơi lạnh,
Tuyết phủ sân dày.
Một thân lặng lẽ,
Phòng vắng vào ra.
Trướng màn phất khẽ,
Tỏ ánh đuốc hoa.
Không có nàng ở,
Màn trướng làm chi?
Không có nàng chiếu,
Đuốc hoa làm gì?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.