Đời người như sương sớm,
Trần thế lắm gian nan.
Buồn lo thường nhanh tới,
Sum họp thường khó khăn.
Mệnh quan ngoài biên ải,
Một đi bao cách ngăn.
Phái xe đón nàng lại,
Xe đi trở về không.
Đọc thư bao thương xót,
Đến bữa ăn chẳng xong.
Một mình trong phòng trống,
Với ai khuyên giải cùng?
Đêm dài khó thành giấc,
Thao thức suốt canh trường.
Lo âu quay vòng mãi,
Đâu phải chiếu cuốn tròn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.