Khá thương vợ ai kia,
Bên dòng đương dệt lụa.
Trăng sáng tại mây trời,
Xa xôi không tới được.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.