Giang Nam cảnh ngắm chán rồi
Giang Bắc tìm cảnh vui chơi qua ngày
Đạo giờ đã khéo đổi thay
Tìm non nước lạ khó ngày dài lâu
Cảnh loạn ly đạo đâu cồn nữa
Cô Dự đây đẹp giữa dòng sông
Mây, vầng nhật khéo ánh hồng
Giữa sông trong đảo càng trông tuyệt vời
Vật dù đẹp chẳng ai thưởng thức
Truyền cho ai đức kín chân tình?
Tưởng Côn sơn ở bên mình
Mênh mông cảnh ấy ai đành lãng quên
Thuật tu tiên giờ đây mới rõ
Sống dài lâu cách đó mà thôi


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)