Năm hết khóc tri kỷ
Ngày quang bước xuống đài
Nước sông Ngô lệ nhỏ
Về biển theo triều lui
Áo cũ còn mang biếc
Đất lành không tuấn tài
Bát ai thơ chỉ vịnh
Khách núi tháng năm dài


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (Thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)