Sân nhàn sinh bóng bách
Hạnh tảo mọc chen đường
Chốc chốc như người đến
Dậy ra nhìn vẫn không
Thu, Khiên Ngưu đứng đỉnh
Biển sáng ngỡ hừng đông
Tổ trống gió đồng thổi
Sóng cây trơ gió lồng


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (Thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)