Hồn đã bay muôn dặm
Trời đất hai ngả chia
Chết không cùng ông chết
Sống thế sống làm chi
Lòng son chưa phai nhạt
Máu thắm đã đông ngay
Khắp nơi đều nhỏ lệ
Họ tên đổi cho ta


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)